*Περιορισμένο Κονδύλι*

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Στόχος Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας
εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και
άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο
προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία
και (β) τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων
διατροφής.

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση της Κυπριακής
φιλοξενίας, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της γαστρονομίας.

Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός και Χρονικός Προγραμματισμός

Το Σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.


Οικονομικός και Χρονικός Προγραμματισμός


Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου μέχρι
τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) είναι €7,6εκ.


Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και
το 2023.


Προϋπολογισμός Προκήρυξης και Προθεσμία


Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου για το 2022, ανέρχεται σε €4.000.000. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα
δύο επισυμβεί πρώτο.

Περιοχές Εφαρμογής


Το Σχέδιο έχει παγκύπρια εμβέλεια. Οι περιοχές εφαρμογής επιμερίζονται σε 3 κατηγορίες:


1) ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, 2) υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, και
3) τις υπόλοιπες που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες.

Ύψος Επιχορήγησης


Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που
δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000 τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).


Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές , το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.


Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.


Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος
της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής


– Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας

– Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας και που ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος τους είναι βασισμένος στην Κυπριακή γαστρονομία. Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων.

– Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων


– Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι:


(α) λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν κατάταξη και άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο με βάση τις πρόνοιες της Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2019 έως 2022.
(β) λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και είχαν κατάταξη σε ισχύ την 14η Μαρτίου 2019 για την συγκεκριμένη επιχείρηση 9Ξενοδοχείο η του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ), σε οποιαδήποτε κατηγορία και τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969-2014 και 8 κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης διαθέτουν πέραν της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου επιπλέον θεματικό εστιατόριο που ο τιμοκατάλογος τους

είναι βασισμένος στην κυπριακή γαστρονομία.

Από την πιο πάνω πρόνοια εξαιρούνται τα Κέντρα αναψυχής που λειτουργούν εντός Παραδοσιακών Οικοδομών τα οποία διαθέτουν μόνο ένα εστιατόριο και ο τιμοκατάλογος τους είναι βασισμένος στην Κυπριακή γαστρονομία, οπότε καιmμπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο.


– Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

– Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή σημείο πώλησης προϊόντων αδειοδοτημένης και επισκέψιμης μονάδας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά λειτουργίας και καταλληλότητας (ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας παραγωγής) από την αρμόδια υπηρεσία/ες.


Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης οικοδομής σε κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια οικοδομής καταστήματος/αλλαγής χρήσης καταστήματος με συνημμένους τους σχετικούς όρους της άδειας ή βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή ότι δεν απαιτείται η εν λόγω άδεια.


Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών


Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης για Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας και Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων €10.000.


Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής €4.000.


Το μέγιστο ύψος της χορηγίας για κάλυψη δαπανών συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών είναι 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση.


Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια.

Περισσότερες Πληροφορίες για το σχετικό Σχέδιο

Για Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σχέδιο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.