*Περιορισμένο Κονδύλι*

Θέσεις που απέμειναν

88 θέσεις (μέχρι αυτή τη στιγμή)*

Ελάχιστος Μισθός

€870 μέχρι €924

Ποσό Χορηγίας

€20,640

Ελάχιστη Περίοδος Απασχόλησης

24 μήνες

*άνα πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες / Επιχειρήσεις που:


1) Βρίσκονται εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή Δημοκρατία.


2) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.


3) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία(3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.


4) Δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.