Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου,ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Eμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Στόχος Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και
απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης για:

– Περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και ανοικτών χώρων για μεταξύ άλλων, την επαναχρησημοποίηση τους, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα/κατάλληλα για βιωματικές δραστηριότητες στους τομείς, της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της μεταποίησης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π.,
– Βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων,
– Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία κ.λ.π.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση,ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λ.π.)

Ευρύτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και κατ’ επέκταση η αύξηση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα. Το Σχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες πρωτοβουλίες του Υφυπουργείο Τουρισμού όπως το Heartland of Legends, όπου προβάλλονται τόσο οι υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, ορειβασία,ποδηλασία, όσο και οι αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρονται μέσω της επίσκεψης και συμμετοχής σε εργαστήρια γαστρονομίας και χειροτεχνίας. Σε ότι αφορά την επιθυμητή καλαισθησία του δομημένου περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί σχετικά σήματα ποιότητας όπως “Colourful Villages”.

Οι πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι του Σχεδίου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και είναι επίσης σύμφωνες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον.

Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός και Χρονικός Προγραμματισμός

Το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Μέτρο C3.1I10 «Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος σε αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές».

Οικονομικός και Χρονικός Προγραμματισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου μέχρι τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι €4,75εκ. Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και για το 2023.

Προϋπολογισμός Προκήρυξης και Προθεσμία

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου για τα έτη 2022 και 2023, ανέρχεται σε €2.050.000. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα στους δυο Άξονες του Σχεδίου (Άξονας Α και Άξονας Β). Στην περίπτωση αδιάθετων ποσών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, αυτά μεταφέρονται μεταξύ των Αξόνων.


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Περιοχές Εφαρμογής


Οι περιοχές εφαρμογής επιμερίζονται σε 3 κατηγορίες: 1) ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, 2) περιοχές υπαίθρου και 3) λοιπές γεωγραφικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν τουριστικά μειονεκτήματα.


Ύψος Επιχορήγησης


Άξονας Α: Ένταση και Μέγιστα Ποσά Στον Άξονα A, ο οποίος απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €200.000 τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.


Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος:


i. Στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
ii. Στις περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
iii. Στις λοιπές περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό αστικοποίησης 2 ή 3 και χιλιομετρική απόσταση τουλάχιστον 20χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ορεινές, ακριτικές, απομακρυσμένες περιοχές, και περιοχές υπαίθρου.

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα


Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα των οποίων η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται στην πιο πάνω γεωγραφική περιοχή εφαρμογής. Αποκλείονται Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου.


Άξονας B – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Τοπικές Αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην πιο πάνω γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Επιλέξιμες Δαπάνες. Οι Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Δαπάνες επιμερίζονται σε δυο (2) Άξονες, αναλόγως των δυνητικών Δικαιούχων. Ο Άξονας Α βασίζεται στον Κανονισμό (EK) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).


Άξονας Α: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα


Άξονας Α1: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφορά αυθεντικών εμπειριών
Επιλέξιμες είναι οι Παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσφορά αυθεντικών εμπειριών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής. Ως ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις αναφέρονται:
– Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και διαμόρφωση χώρων για να καταστούν επισκέψιμοι από οργανωμένες ομάδες/ιδιώτες ή/και να φιλοξενούν βιωματικά εργαστήρια, στις πιο κάτω θεματικές:
o γαστρονομία, περιλαμβανομένης της διαμόρφωσης νέων ή/και αναβάθμιση / ανακαίνιση υφιστάμενων αιθουσών γευσιγνωσίας, εκτός της γευσιγνωσίας οίνου

o κυπριακή οικοτεχνία και χειροτεχνία (π.χ. καλαθοπλεκτική, κεντητική, κεραμική, αργαλειός)
o καλλιτεχνική δημιουργία (π.χ. ζωγραφική, γλυπτική).
– Αντικατάσταση καρεκλών, τραπεζιών, ομπρελών καφενείων σε κεντρικές πλατείες ή κεντρικούς δρόμους του χωριού
– Ψηφιακή αναβάθμιση μουσείων / εκθεσιακών χώρων λαϊκής τέχνης / σύγχρονης
Κυπριακής τέχνης


Άξονας Α2: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού


Επιλέξιμες είναι οι Παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού (π.χ. αθλητικός τουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, slow tourism, κ.λ.π.), με στόχο την διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων στη φύση, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.


Ως ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις αναφέρονται:
– Δημιουργία,εμπλουτισμός ή/και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε πάρκα / χώρους αναψυχής, όπως για π.χ.:
– zip-lining, αναρρίχηση, εκγύμναση με στίβο περιπέτειας διαφόρων επιπέδων δυσκολίας για μεγάλους και παιδιά, ποδηλατική διαδρομή δεξιοτεχνίας ορεινής ποδηλασίας με εμπόδια (mountain bike obstacle course),
– μονοπάτια για ΑμΕΑ (κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης)
– θεματικά μονοπάτια για παιδιά στη βάση μύθων/παραμυθιών της περιοχής / της Κύπρου
– Κατασκευή μονάδας έλκυσης ποδηλάτων ορεινής ποδηλασίας, τύπου αναβατορίου


Ως Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνες, με ενδεικτικές περιγραφές, αναφέρονται οι εξής:


Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης (ΚΕΔ) Ενδεικτική περιγραφή
(α) Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και
– Έργα βελτίωσης της πρόσοψης του χώρου όπως ελαιοχρωματισμός/επένδυση με υλικά που να συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο.

– εγκατάσταση με λειτουργία από εκπαιδευμένο χειριστή/διαχειριστή

(β) Εξωτερικών Χώρων – Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα
– Εγκατάσταση πινακίδας στην πρόσοψη / είσοδο η οποία να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο.

Άξονας Β: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άξονας Β1: Πυρήνες – Αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και αξιοποίηση δημόσιων οικημάτων για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς


Επιλέξιμες είναι οι Παρεμβάσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την αισθητική
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση υφιστάμενου
δημοσίου κτιριακού αποθέματος για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφορά αυθεντικών και βιωματικών εμπειριών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.


Ως ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις αναφέρονται:
– Δημιουργία νέας ή/και αναβάθμισης υφιστάμενης σήμανσης / πινακίδων για προβολή των πυρήνων χωριών, σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμων ή/και βιωματικών εργαστηρίων, θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά, σημεία φυσικού κάλλους, σημεία θέας)
– Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπιοτέχνησης και φυτεύσεων (π.χ. ανθώνες, κάθετοι κήποι σε υφιστάμενες οικοδομές, «πράσινοι τοίχοι» κ.λ.π.)
– Εγκατάσταση νέων ή/και αντικατάσταση καλάθων και παγκακιών
– Αγορά νέων ή/και αντικατάσταση ποδηλατοστασίων για στάθμευση ποδηλάτων
– Δημιουργία σταθμών φόρτισης (Charging Stations) με ΑΠΕ για ηλεκτρονικές συσκευές
– Αγορά νέων ή/και αντικατάσταση καρεκλών και διαφημιστικών ομπρελών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κεντρικών πλατειών ή πυρήνων χωριών, με ομπρέλες / σκέπαστρα ομοιόμορφης αισθητικής.
– Αναβάθμιση κοινοτικών οικημάτων / repurposing διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος για φιλοξενία π.χ. επισκέψιμων ή/και βιωματικών εργαστηρίων ή/και εκδηλώσεων γευσιγνωσίας ή/και εργαστηρίων κυπριακής οικοτεχνίας και χειροτεχνίας ή/και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
– Ψηφιακή αναβάθμιση προσφερόμενης εμπειρίας σε υφιστάμενα επισκέψιμα οικήματα (π.χ. Κέντρα Επισκεπτών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, μουσεία / εκθεσιακούς χώρους λαϊκής τέχνης / σύγχρονης Κυπριακής τέχνης,κ.λ.π.).


Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών

Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επιλέξιμης παρέμβασης/δαπάνης οι €10.000.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου.

Περισσότερες Πληροφορίες για το σχετικό Σχέδιο

Για Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σχέδιο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.