*Το σχέδιο αυτό είναι κλειστό στο παρόν στάδιο*

Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας-εντός Βρετανικών Βάσεων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Δημοκρατίας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων, ετοίμασε παρόμοιο Σχέδιο Χορηγιών, στη βάση των προνοιών του συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου, το οποίο θα καλύψει την Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δικαιούχοι

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται σε 70% για τους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για τους άνδρες ηλικίας 30-50 και τις γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα είναι 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης Προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στις €500.000, και προέρχεται από τον Προϋπολογισμό του Κράτους.